Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning
Besök en slumpmässig hemsida på Zoomin
 

Protokoll fört vid årsmötet för

 

SPF Seniorerna Skärgården

 

 Holmsund - Obbola

den 26 februari 2018
 

§ 1 Föreningens styrelseordförande Ronny Lönnberg hälsade alla välkomna till årsmötet.
 

 

§ 2 Parentation hölls för sex medlemmar, som avlidit under år 2017, varefter Gulla-Britta Claeson framförde en stämningsfull dikt.
 

 

§ 3 Till ordförande för årsmötet valdes Gunnar Järvholm och till sekreterare Annica Näslund. Till att jämte föreningens ordförande justera dagens protokoll valdes Eva Nygren och Sten Dahlbäck.
 

 

§ 4 Kallelsen till årsmötet godkändes.
 

 

§ 5 Årsmötets föredragningslista godkändes.
 

 

§ 6 En presentation av styrelsens ledamöter genomfördes.
 

 

§ 7 Mötets ordförande Gunnar Järvholm hänvisade till styrelsens verksamhetsberättelse för 2017, som skriftligen lämnats till mötesdeltagarna. Ordförande visade verksamhetsberättelsen på overhead och varje verksamhetsområde fick redogöra för vad som skett under året. Dessa verksamheter godkändes av mötet.
 

 

§ 8 Revisionsberättelse för verksamhetsåret upplästes.
 

 

§ 9 Föreningens kassör Ulf Thiger redogjorde för resultat- och balansräkningen per den 31 december 2017, som uppvisade ett underskott på kr 24301 främst beroende på den subventionerade jullunchen.
 

 

§ 10 Resultat och balansräkningen godkändes och den för år 2017 valda styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 

 

§ 11 Fastställdes att styrelsens ordförande skall erhålla ersättning kronor 2 000 och kassören kr 5 000 samt ersättning för sina havda kostnader i samband med föreningens verksamheter.
 

 

§ 12 Inga motioner hade inkommit till styrelsen.
 

 

§ 13 Inget förslag från förbundet, distriktet eller styrelsen hade inkommit.
 

 

§ 14 Från SPF Seniorerna hade inkommit önskemål om att stadgarna i föreningarna i allt väsentligt ska överensstämma med de utarbetade normalstadgarna. SPF Seniorerna Holmsund-Obbola beslöt om stadgeändring gällande att kallelse till årsmöte ska ske 6 veckor före mötet och att motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast 4 veckor före mötet.
 

 

§ 15 Ulf Thiger kommenterade styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2018, där underskottet kronor 21650 tas från det befintliga kapitalet. Mötet godkände förslaget.
 

 

§ 16 Mötet beslöt att årsavgiften till föreningen för år 2019 skall vara oförändrad, kronor 60. Total avgift kronor 280 (förbundet 130, distriktet 90, föreningen 60).
 

 

§ 16 Fastställdes att styrelsen skall bestå av nio ordinarie ledamöter. Mandattiden för ordförande är ett år och för övriga ledamöter två år.
 

 

§ 17 Till ordförande för år 2018 omvaldes Ronny Lönnberg.
 

 

§ 18 Till ordinarie styrelseledamöter för år 2018-2019 omvaldes Annica Wilhelmsson och Lennart Ölund.
 

 

Till nya styrelseledamöter valdes Rigmor Ahlberg och Sten Dahlbäck.
 

 

Som ordinarie styrelseledamöter för 2018 kvarstår Roger Näslund, Aase Raaby-Hjelm, Sven Hanell och Christine Hanell.
 

 

§ 19 Till revisorer för år 2018 omvaldes Curt Nilsson och Annica Näslund. Som sammankallande valdes Annica Näslund.
 

 

§ 20 Till revisorsuppleant omvaldes Gunnar Lindgren.
 

 

§ 21 Till ombud och ersättare vid SPF-distriktets årsmöte beslöts att styrelsen beslutar om detta inom sig.
 

 

§ 22 Till ombud vid val/nominering av ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet UPR valdes Roger Näslund och som ersättare Aase Raaby-Hjelm.  
 

 

§ 23 Beslöts att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter.
 

 

§ 24 Till valberedning omvaldes Jarl Andersson, som sammankallande samt Gunnar och Gunvor Lindgren och Ebbe Nygren.
 

 

§ 25 Årsmötets ordförande Gunnar Järvholm tackade medlemmarna för sitt deltagande och avslutade mötet.
 

 

Vid protokollet:
 

 
 
 

Annica Näslund
 

 

Justeras:
 

 

Ronny Lönnberg                                       Eva Nygren                         Sten Dahlbäck  

 
 
Protokoll fört vid årsmötet för SPF Seniorerna Skärgården
Holmsund - Obbola den 27 februari 2017

§ 1 Föreningens styrelseordförande Ronny Lönnberg hälsade alla välkomna till årsmötet.
§ 2 Parentation hölls för fyra medlemmar som avlidit under år 2016, varefter Gulla-Britta Claeson framförde en stämningsfull dikt.
§ 3 Till ordförande för årsmötet valdes Gunnar Järvholm och till sekreterare Annica Näslund. Till att jämte föreningens ordförande justera dagens protokoll valdes Jarl Andersson och Birgitta Åström.
§ 4 Kallelsen till årsmötet godkändes.
§ 5 Årsmötets föredragningslista godkändes.
§ 6 Mötets ordförande Gunnar Järvholm hänvisade till styrelsens verksamhetsberättelse för 2016, som skriftligen lämnats till mötesdeltagarna. Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.
§ 7 Föreningens kassör Ulf Thiger redogjorde för resultat- och balansräkningen per den 31 december 2016. Balans- och resultaträkningen godkändes.
§ 8 Revisionsberättelse för verksamhetsåret upplästes.
§ 9 Resultat och balansräkningen godkändes och den för år 2016 valda styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 10 Fastställdes att styrelsens ordförande skall erhålla ersättning kronor 2 000 och kassören kr 5 000 samt ersättning för sina havda kostnader i samband med föreningens verksamheter.
§ 11 Inga motioner hade inkommit till styrelsen.
§ 12 Inget förslag från förbundet, distriktet eller styrelsen hade inkommit.
§ 13 Ralph Åström informerade om föreningens verksamhetsplan för år 2017, Där ingår fyra mål som föreningen ska driva. Inriktningen är prioriterad mot hälsa och friskvård. Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes.
§ 14 Ulf Thiger redogjorde för styrelsens förslag till budget för år 2017. Resultatet landade på ett underskott av kr 17535. Styrelsens förslag till budget godkändes.
§ 15 Då medlemsavgiften numera inkasseras centralt och beslutas vid SPF:s årsmöte i mars 2017, kan föreningen endast besluta om förslag av den lokala avgiften för år 2018. Styrelsens förslag är att den lokala medlemsavgiften ska vara kr 60. Därutöver kommer avgift för centralorganisationen och distriktet. Styrelsens förslag godkändes.
§ 16 Fastställdes att styrelsen skall bestå av nio ordinarie ledamöter. Mandattiden för ordförande är ett år och för övriga ledamöter två år.
§ 17 Till ordförande för år 2017 omvaldes Ronnie Lönnberg.
§ 17 Till ordinarie styrelseledamöter för år 2017-2018 omvaldes Christine Hanell och Sven Hanell och nyvaldes Roger Näslund och Aase Raaby-Hjelm.
Som ordinarie styrelseledamöter för 2017 kvarstår Ulf Thiger, Annica Wilhelmsson, Ralph Åström och Lennart Ölund.
§ 18 Till revisorer för år 2017 omvaldes Curt Nilsson och Annica Näslund. Som sammankallande valdes Annica Näslund.
§ 19 Till revisorsuppleant omvaldes Gunnar Lindgren.
§ 20 Till ombud vid SPF-distriktets årsmöte valdes ordförande jämte Ralph Åström
§ 21 Till ombud vid val/nominering av ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsråd valdes Roger Näslund och som ersättare Lennart Ölund.
§ 22 Beslöts att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter.
§ 23 Till valberedning omvaldes Jarl Andersson, som sammankallande samt Gunnar och Gunvor Lindgren. Som ny medlem av valberedningen valdes Ebbe Nygren.
§ 24 Årsmötets ordförande Gunnar Järvholm tackade medlemmarna för sitt deltagande och avslutade mötet.
Vid protokollet:


Annica Näslund
Justeras:

Ronny Lönnberg Jarl Andersson Birgitta Åström
 

 

Protokoll fört vid årsmötet för SPF Seniorerna Skärgården
Holmsund - Obbola den 29 februari 2016

§ 1 Föreningens styrelseordförande Ronny Lönnberg hälsade alla välkomna till årsmötet.
§ 2 Parentation hölls för sju medlemmar som avlidit under år 2015, varefter Gulla-Britta Claeson framförde en stämningsfull dikt på temat Nyanser av livets höstlöv.
§ 3 Till ordförande för årsmötet valdes Gunnar Järvholm och till sekreterare Annica Näslund. Till att jämte föreningens ordförande justera dagens protokoll valdes Sten Ahlberg och Louise Meijer.
§ 4 Kallelsen till årsmötet godkändes.
§ 5 Årsmötets föredragningslista godkändes.
§ 6 Mötets ordförande Gunnar Järvholm lade fram styrelsens verksamhetsberättelse i punkter. Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.
§ 7 Föreningens kassör Ulf Thiger redogjorde för resultat- och balansräkningen per den 31 december 2015. Balans- och resultaträkningen godkändes.
§ 8 Revisionsberättelse för verksamhetsåret upplästes.
§ 9 Den för år 2015 valda styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 10 Fastställdes att styrelsen skall erhålla ersättning kronor 7 000 för sina havda kostnader i samband med föreningens verksamheter och att styrelsen beslutar om fördelningen.
§ 11 Ulf Thiger framförde styrelsens förslag att utöka antalet ordinarie ledamöter i styrelsen från fem till sju ledamöter för att underlätta nyrekrytering av styrelsemedlemmar. Styrelsens förslag godkändes enhälligt.
§ 12 Inget förslag om stadgeändring hade inkommit efter kongressen.
§ 13 Föreningens kassör Ulf Thiger presenterade styrelsens förslag till budget för år 2016. Avisering av årsavgiften sker under 2016 centralt från SPF Seniorerna och av misstag har man använt sig av den gamla årsavgiften kronor 210 istället för kronor 235. Eftersom föreningens ekonomi är god, är styrelsens förslag att godta denna årsavgift trots de minskade intäkterna. Budgeten för år 2016 godkändes.
§ 14 Styrelsens förslag att årsavgiften år 2017 ska återgå till kr 235 godkändes.
§ 15 Fastställdes att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och två ersättare. Mandattiden för ordförande är ett år och för övriga ledamöter och ersättare två år.
§ 16 Till ordförande för år 2016 omvaldes Ronnie Lönnberg.
§ 17 Till styrelseledamöter för år 2016-2017 omvaldes Ulf Thiger och Ralph Åström och nyvaldes Lennart Ölund och Annika Wilhelmsson. Ulla Lönnberg, som tidigare var vald som suppleant för år 2016, valdes att övergå som ordinarie styrelseledamot.
Som ordinarie styrelseledamot för 2016 kvarstår Christine Hanell.
§ 18 Som styrelsesuppleant för år 2016 kvarstår Sven Hanell och nyvaldes Roger Näslund för år 2016-2017
§ 19 Till revisorer för år 2016 omvaldes Curt Nilsson och Annica Näslund. Som sammankallande valdes Annica Näslund.
§ 20 Till revisorsuppleant omvaldes Gunnar Lindgren.
§ 21 Till ombud vid SPF-distriktets årsmöte valdes ordförande jämte Ralph Åström
§ 22 Till ombud vid val/nominering av ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsråd valdes Roger Näslund och som ersättare Lennart Ölund.
§ 23 Till valberedning omvaldes Jarl Andersson, som sammankallande samt Gunnar och Gunvor Lindgren.
§ 24 Årsmötets ordförande Gunnar Järvholm tackade medlemmarna för sitt deltagande och avslutade mötet.
Vid protokollet:


Annica Näslund
Justeras:


Ronny Lönnberg Sten Ahlberg Louise Meijer
 

 
 Protokoll fört vid årsmötet för Pensionärsföreningen SPF Seniorerna
Skärgården Holmsund - Obbola den 23 februari 2015
 § 1 Föreningens styrelseordförande Ronny Lönnberg hälsade alla välkomna till årsmötet.
§ 2 Parentation hölls för två medlemmar som avlidit under år 2014.
§ 3 Till ordförande för årsmötet valdes Gunnar Järvholm och till sekreterare Annica Näslund. Till att jämte föreningens ordförande justera dagens protokoll valdes Mia Lindahl och Björn Gavelin.
§ 4 Kallelsen till årsmötet godkändes.
§ 5 Årsmötets föredragningslista godkändes.
§ 6 Kjell Smedjegård lade fram styrelsens verksamhetsberättelse i punkter. Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.
§ 7 Föreningens kassör Ulf Thiger redogjorde för resultat- och balansräkningen per den 31 december 2014. Balans- och resultaträkningen godkändes.
§ 8 Revisionsberättelse för verksamhetsåret upplästes.
§ 9 Den för år 2014 valda styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 10 Fastställdes att styrelsens ledamöter skall erhålla ersättning för sina havda kostnader i samband med föreningens verksamheter och att styrelsen beslutar fördelningen.
§ 11 Ulf Thiger framförde styrelsens förslag om inköp av ett antal surfplattor, för att starta en studiecirkel i hur att hantera en surfplatta. Vid en handuppräckning framkom att det förelåg tillräckligt intresse för att genomföra förslaget.
§ 12 Mötet beslöt att godkänna det av SPF kongressen framtagna förslaget till nya stadgar.
§ 13 Föreningens kassör Ulf Thiger presenterade styrelsens förslag till budget för år 2015, vilken godkändes.
§ 14 Styrelsens förslag att bibehålla årsavgiften år 2016 till kr 235 godkändes..
§ 15 Fastställdes att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två ersättare. Mandattiden för ordförande är ett år och för övriga ledamöter och ersättare två år.
§ 16 Till ordförande för år 2015 omvaldes Ronnie Lönnberg.
§ 17 Till styrelseledamot för år 2015-2016 omvaldes Björn Åke Wikman och nyvaldes Christine Hanell
Sedan tidigare var Ulf Thiger och Ralph Åström valda styrelseledamöter för år 2015.
§ 18 Till styrelsesuppleant för år 2015-2016 omvaldes Ulla Lönnberg och nyvaldes Sven Hanell.
§ 19 Till revisorer för år 2015 omvaldes Curt Nilsson och Annica Näslund. Som sammankallande valdes Annica Näslund.
§ 20 Till revisorsuppleant omvaldes Gunnar Lindgren.
§ 21 Till ombud vid SPF-distriktets årsmöte valdes ordförande jämte vice ordförande.
§ 22 Till ombud vid val/nominering av ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsråd uppdrogs till styrelsen att utse deltagare.
§ 23 Till valberedning omvaldes Jarl Andersson, som sammankallande samt nyvaldes Gunnar Lindgren. Valberedningen gavs i uppgift att välja ytterligare en ledamot att delta i valberedningens arbete.
§ 24 Styrelsens ordförande Ronny Lönnberg avtackade avgående ledamoten i valberedningen Birgitta Åström och den efter tretton år avgående styrelseledamoten Kjell Smedjegård med var sin blombukett. Christina Widmark, avgående styrelsesuppleant blir avtackad vid annat tillfälle.
§ 25 Årsmötets ordförande Gunnar Järvholm tackade medlemmarna för sitt deltagande och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Annica Näslund

Justeras:

Ronny Lönnberg Mia Lindahl Björn Gavelin
 

 Protokoll fört vid årsmötet för Pensionärsföreningen SPF Skärgården Holmsund/Obbola
den 24 februari 2014

§ 1 Föreningens styrelseordförande Ronny Lönnberg hälsade alla välkomna till årsmötet.
§ 2 Parentation hölls för fem medlemmar som avlidit under år 2013.
§ 3 Till ordförande för årsmötet valdes Stig Sundström och till sekreterare Annica Näslund. Till att jämte föreningens ordförande justera dagens protokoll valdes Hans Hedlund och Sonja Söderström
§ 4 Kallelsen till årsmötet godkändes.
§ 5 Årsmötets dagordning godkändes.
§ 6 Kjell Smedjegård lade fram styrelsens verksamhetsberättelse i punkter. Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.
§ 7 Revisionsberättelse för verksamhetsåret upplästes och godkändes.
§ 8 Föreningens kassör Ulf Thiger redogjorde för resultat- och balansräkningen per den 31 december 2013. Balansräkningen fastställdes och godkändes.
§ 9 Den för år 2013 valda styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 10 Föreningens kassör Ulf Thiger presenterade styrelsens förslag till budget, vilken godkändes.
§ 11 Styrelsen hade tagit fram flera förslag till olika aktiviteter som föreningen skall bedriva under året. Bl.a. att föreningen skall skaffa ett fadderbarn, vilket antogs. Mötet godkände att kostnaden för detta under 2014 skall belasta föreningens resultat. För övrigt gavs styrelsen förtroende att utveckla de övriga förslagen vidare.
§ 12 Fastställdes att styrelsens ledamöter skall erhålla ersättning för sina kostnader i samband med föreningens verksamheter och att styrelsen beslutar om fördelningen.
§ 13 Styrelsens förslag att höja årsavgiften år 2015 till kr 235 godkändes. Höjningen motiverades av den kostnadsökning som ett fadderbarn innebär.
§ 1 Fastställdes att styrelsen skall bestå av sju ledamöter inklusive ersättare. Mandattiden för ordförande är ett år och för övriga ledamöter och ersättare två år.
§ 14 Till ordförande för år 2014 omvaldes Ronnie Lönnberg.
§ 15 Till styrelseledamöter för år 2014-2015 valdes Ulf Thiger och Ralph Åström.
Till styrelseledamot för år 2014 valdes Kjell Smedjegård.
Sedan tidigare var Björn Åke Wikman vald för år 2014.
Till styrelsesuppleanter för år 2014 valdes Ulla Lönnberg och Christina Widmark.
§ 16 Till revisorer för år 2014 omvaldes Curt Nilsson och Annica Näslund.
§ 17 Till revisorsuppleant omvaldes Gunnar Lindgren.
§ 18 Till ombud till SPF-distriktets årsmöte uppdrogs till styrelsen att utse deltagare.
§ 19 Till ombud till Umeå Föreningsråds årsmöte uppdrogs till styrelsen att utse deltagare.
§ 20 Till valberedning omvaldes Jarl Andersson samt Birgitta Åström.
§ 21 Mötet beslutade att styrelsen utser deltagare i de kommittéer som är verksamma inom olika verksamheter.
§ 22 Årsmötets ordförande Stig Sundström tackade medlemmarna för sitt deltagande och avslutade mötet.
Vid protokollet:


Annica Näslund


Justeras:


Ronny Lönnberg                          Hans Hedlund                          Sonja Söderström
 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid årsmötet för
Pensionärsföreningen SPF Skärgården Holmsund/Obbola
den 25 februari 2013

§ 1 Föreningens styrelseordförande Rut Forsén-Andersen hälsade alla välkomna till årsmötet.
§ 2 Parentation hölls för två medlemmar som avlidit under år 2010.
§ 3 Till ordförande för årsmötet valdes Stig Sundström och till sekreterare Annica Näslund. Att justera dagens protokoll valdes Gunnar Lindgren och Yvonne Gavelin
§ 4 Kallelsen till årsmötet godkändes.
§ 5 Årsmötets dagordning godkändes.
§ 6 Mötets ordförande lade fram styrelsens verksamhetsberättelse i punkter. Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.
§ 7 Revisionsberättelse för verksamhetsåret upplästes och godkändes.
§ 8 Föreningens kassör Ulf Thiger redogjorde för resultat- och balansräkningen per den 31 december 2012. Balansräkningen fastställdes och godkändes.
§ 9 Den för år 2012 valda styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 10 Föreningens kassör Ulf Thiger redogjorde för underlaget för årsavgiften år 2013. Trots att SPF höjt årsavgiften till förbundet med kr 20 per medlem ansåg styrelsen att avgiften till föreningen skall kvarstå med samma belopp som 2012 dvs kr 210 per medlem och år, vilket godkändes.
§ 11 Fastställdes att styrelsens ledamöter skall erhålla ersättning för sina kostnader i samband med föreningens verksamheter och att styrelsen beslutar om fördelningen. Beloppen beräknas till totalt kr 3.500. Inga arvoden utgår till ledamöterna.
§ 12 Ulf Thiger redogjorde för den budget för år 2013 som styrelsen tagit fram. Budgeten grundar sig på ett något ökat antal medlemmar. Den föreslagna budgeten fastställdes.
§ 13 Fastställdes att styrelsen skall bestå av sju ledamöter inklusive ersättare. Mandattiden för ordförande är ett år och för övriga ledamöter och ersättare två år.
§ 14 Till ny ordförande för år 2013 valdes Ronnie Lönnberg
§ 15 Till styrelseledamöter för år 2013-2014 valdes Björn-Åke Wikman och Christina Widmark.
Övriga styrelsemedlemmar Ulla Lönnberg, Kjell Smedjegård, Ulf Thiger och Ralph Åström är tidigare valda för detta verksamhetsår.
§ 16 Till revisorer för år 2013 omvaldes Curt Nilsson och Annica Näslund.
§ 17 Till revisorsuppleant valdes Gunnar Lindgren.
§ 18 Till ombud till SPF-distriktets årsmöte uppdrogs till styrelsen att utse deltagare.
§ 19 Till ombud till Umeå Föreningsråds årsmöte uppdrogs till styrelsen att utse deltagare.
§ 20 Till valberedning omvaldes Jarl Andersson, sammankallande samt nyvaldes Birgitta Åström.
§ 21 Mötet beslutade omval av de kommittéer som är verksamma inom olika verksamheter.
§ 22 Mötets ordförande Stig Sundström tackade den tidigare styrelseordföranden Rut Forsén-Andersen för hennes styrelsearbete under en 10-års period och överlämnade en hemlig gåva och en vacker blombukett som tecken på medlemmarnas uppskattning.
§ 23 Därefter avtackades även de avgående styrelsemedlemmarna Åsa Lindahl och Hans Allergren med vardera en bukett som tack för deras arbete i styrelsen.
§ 24 Årsmötets ordförande Stig Sundström tackade medlemmarna för sitt deltagande och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Annica Näslund
Justeras:

Ronnie Lönnberg Gunnar Lindgren Yvonne Gavelin
 

 

 

 
SPF Skärgården Holmsund/Obbola årsmöte 2010
 
 
Protokoll fört vid årsmöte 2010-02-22 med SPF Skärgården Holmsund/Obbola på Café Nyfiket i Holmsund
 
 
 
 
Ordförande Rut Forsén-Andersen förklarade årsmötet                    § 1   Början
öppnat.
 
En parentation avhölls till minne av Alfred Ulonska och                   § 2   Parentation
Sigrid Grönlund
 
Ruth Forsén valdes till ordförande för mötet.                                  § 3   Årsmötesfunktio-
Lars Andersson valdes till sekreterare för mötet.                                    närer
Annica Näslund och Svante Sandström valdes till justerare.
 
Kallelsen till årsmötet godkändes.                                                   § 4   Kallelse
 
Dagordningen godkändes.                                                               § 5   Dagordning
 
Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och bifogas.               § 6   Berättelse
 
Revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.               § 7   Revision
Revisionsberättelsen bifogas.
 
Balansräkningen/-rapporten kommenterades av Gunnar                   § 8   Balansrapport 
Lindgren. I samband därmed noterade han att booleverk-
samheten både bär sina egna kostnader och lämnar ett över-
skott.
 
Balansräkningen fastställdes och bilägges tillsammans med
resultatrapporten.
 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2009.                                   § 9   Ansvarsfrihet
 
Årsavgiften för 2010 fastställdes till 190 kronor.                                § 10 Årsavgift
 
Som tidigare beslutades att arvoden ej skall utgå för för-                   § 11 Arvoden
troendevalda i styrelsen. Det noterades samtidigt att kost-
nadsersättningar utgår i samband med utgifter för SPF:s
räkning.
 
En budget för 2010 i likhet med resultatet för 2009 fast-                      § 12 Budget
ställdes.       
 
Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till 5 ordinarie                       § 13 Antal styrelse
medlemmar och 2 ersättare.
 
Till ordförande för 2010 omvaldes Rut Forsén-Andersen.                      § 14 Val ordförande
 
Till medlem i styrelsen valdes 2009 Stig Sundström för en                      § 15   Övriga val
period av två år. Han kvarstår också som vice ordförande.
 
Till medlem i styrelsen valdes 2009 Kjell Smedjegård för en
period av två år. Han kvarstår också som sekreterare.
 
Gunnar Lindgren omvaldes som ledamot i styrelsen och
kassör för en tvåårsperiod.
 
Ralph Åström omvaldes som  styrelsemedlem för en tvåårs-
period.
 
Till ersättare i styrelsen valdes 2009 för en tvåårsperiod
Ulla Lönnberg och Åsa Lindahl.
 
 
Till revisorer omvaldes Curt Nilsson och Annica Näslund                      § 16 Val revisorer
med Curt som sammankallande.
 
Styrelsen utser ombud till SPF-distriktets årsmöte.                               § 17 Ombud
 
Jarl Andersson – sammankallande – och Lars Andersson                       § 18 Valberedning
samt Britta Andersson valdes att ingå i valberedningen.
 
Styrelsen väljer kommittéer för olika verksamheter med                     § 19 Kommittéer
det klara målet att aktivera flera medlemmar.
 
Inga övriga frågor fanns till behandling.                                              § 20 Övriga frågor
 
Ordförande förklarade årsmötet avslutat.                                           § 21 Slut
 
Vid den elektroniska pennan                                         
 
 
Lars Andersson
 
Justeras
 
 
Rut Forsén-Andersen        Svante Sandström                      Annica Näslund
 
 
 

 

 

.