Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning
Besök en slumpmässig hemsida på Zoomin

 Protokoll fört vid årsmötet för SPF Seniorerna Skärgården
Holmsund - Obbola den 27 februari 2017


§ 1 Föreningens styrelseordförande Ronny Lönnberg hälsade alla välkomna till årsmötet.
§ 2 Parentation hölls för fyra medlemmar som avlidit under år 2016, varefter Gulla-Britta Claeson framförde en stämningsfull dikt.
§ 3 Till ordförande för årsmötet valdes Gunnar Järvholm och till sekreterare Annica Näslund. Till att jämte föreningens ordförande justera dagens protokoll valdes Jarl Andersson och Birgitta Åström.
§ 4 Kallelsen till årsmötet godkändes.
§ 5 Årsmötets föredragningslista godkändes.
§ 6 Mötets ordförande Gunnar Järvholm hänvisade till styrelsens verksamhetsberättelse för 2016, som skriftligen lämnats till mötesdeltagarna. Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.
§ 7 Föreningens kassör Ulf Thiger redogjorde för resultat- och balansräkningen per den 31 december 2016. Balans- och resultaträkningen godkändes.
§ 8 Revisionsberättelse för verksamhetsåret upplästes.
§ 9 Resultat och balansräkningen godkändes och den för år 2016 valda styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 10 Fastställdes att styrelsens ordförande skall erhålla ersättning kronor 2 000 och kassören kr 5 000 samt ersättning för sina havda kostnader i samband med föreningens verksamheter.
§ 11 Inga motioner hade inkommit till styrelsen.
§ 12 Inget förslag från förbundet, distriktet eller styrelsen hade inkommit.
§ 13 Ralph Åström informerade om föreningens verksamhetsplan för år 2017, Där ingår fyra mål som föreningen ska driva. Inriktningen är prioriterad mot hälsa och friskvård. Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes.
§ 14 Ulf Thiger redogjorde för styrelsens förslag till budget för år 2017. Resultatet landade på ett underskott av kr 17535. Styrelsens förslag till budget godkändes.
§ 15 Då medlemsavgiften numera inkasseras centralt och beslutas vid SPF:s årsmöte i mars 2017, kan föreningen endast besluta om förslag av den lokala avgiften för år 2018. Styrelsens förslag är att den lokala medlemsavgiften ska vara kr 60. Därutöver kommer avgift för centralorganisationen och distriktet. Styrelsens förslag godkändes.
§ 16 Fastställdes att styrelsen skall bestå av nio ordinarie ledamöter. Mandattiden för ordförande är ett år och för övriga ledamöter två år.
§ 17 Till ordförande för år 2017 omvaldes Ronnie Lönnberg.
§ 17 Till ordinarie styrelseledamöter för år 2017-2018 omvaldes Christine Hanell och Sven Hanell och nyvaldes Roger Näslund och Aase Raaby-Hjelm.
Som ordinarie styrelseledamöter för 2017 kvarstår Ulf Thiger, Annica Wilhelmsson, Ralph Åström och Lennart Ölund.
§ 18 Till revisorer för år 2017 omvaldes Curt Nilsson och Annica Näslund. Som sammankallande valdes Annica Näslund.
§ 19 Till revisorsuppleant omvaldes Gunnar Lindgren.
§ 20 Till ombud vid SPF-distriktets årsmöte valdes ordförande jämte Ralph Åström
§ 21 Till ombud vid val/nominering av ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsråd valdes Roger Näslund och som ersättare Lennart Ölund.
§ 22 Beslöts att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter.
§ 23 Till valberedning omvaldes Jarl Andersson, som sammankallande samt Gunnar och Gunvor Lindgren. Som ny medlem av valberedningen valdes Ebbe Nygren.
§ 24 Årsmötets ordförande Gunnar Järvholm tackade medlemmarna för sitt deltagande och avslutade mötet.
Vid protokollet:


Annica Näslund
Justeras:

Ronny Lönnberg Jarl Andersson Birgitta Åström

Protokoll fört vid årsmötet för SPF Seniorerna Skärgården
Holmsund - Obbola den 29 februari 2016

§ 1 Föreningens styrelseordförande Ronny Lönnberg hälsade alla välkomna till årsmötet.
§ 2 Parentation hölls för sju medlemmar som avlidit under år 2015, varefter Gulla-Britta Claeson framförde en stämningsfull dikt på temat Nyanser av livets höstlöv.
§ 3 Till ordförande för årsmötet valdes Gunnar Järvholm och till sekreterare Annica Näslund. Till att jämte föreningens ordförande justera dagens protokoll valdes Sten Ahlberg och Louise Meijer.
§ 4 Kallelsen till årsmötet godkändes.
§ 5 Årsmötets föredragningslista godkändes.
§ 6 Mötets ordförande Gunnar Järvholm lade fram styrelsens verksamhetsberättelse i punkter. Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.
§ 7 Föreningens kassör Ulf Thiger redogjorde för resultat- och balansräkningen per den 31 december 2015. Balans- och resultaträkningen godkändes.
§ 8 Revisionsberättelse för verksamhetsåret upplästes.
§ 9 Den för år 2015 valda styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 10 Fastställdes att styrelsen skall erhålla ersättning kronor 7 000 för sina havda kostnader i samband med föreningens verksamheter och att styrelsen beslutar om fördelningen.
§ 11 Ulf Thiger framförde styrelsens förslag att utöka antalet ordinarie ledamöter i styrelsen från fem till sju ledamöter för att underlätta nyrekrytering av styrelsemedlemmar. Styrelsens förslag godkändes enhälligt.
§ 12 Inget förslag om stadgeändring hade inkommit efter kongressen.
§ 13 Föreningens kassör Ulf Thiger presenterade styrelsens förslag till budget för år 2016. Avisering av årsavgiften sker under 2016 centralt från SPF Seniorerna och av misstag har man använt sig av den gamla årsavgiften kronor 210 istället för kronor 235. Eftersom föreningens ekonomi är god, är styrelsens förslag att godta denna årsavgift trots de minskade intäkterna. Budgeten för år 2016 godkändes.
§ 14 Styrelsens förslag att årsavgiften år 2017 ska återgå till kr 235 godkändes.
§ 15 Fastställdes att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och två ersättare. Mandattiden för ordförande är ett år och för övriga ledamöter och ersättare två år.
§ 16 Till ordförande för år 2016 omvaldes Ronnie Lönnberg.
§ 17 Till styrelseledamöter för år 2016-2017 omvaldes Ulf Thiger och Ralph Åström och nyvaldes Lennart Ölund och Annika Wilhelmsson. Ulla Lönnberg, som tidigare var vald som suppleant för år 2016, valdes att övergå som ordinarie styrelseledamot.
Som ordinarie styrelseledamot för 2016 kvarstår Christine Hanell.
§ 18 Som styrelsesuppleant för år 2016 kvarstår Sven Hanell och nyvaldes Roger Näslund för år 2016-2017
§ 19 Till revisorer för år 2016 omvaldes Curt Nilsson och Annica Näslund. Som sammankallande valdes Annica Näslund.
§ 20 Till revisorsuppleant omvaldes Gunnar Lindgren.
§ 21 Till ombud vid SPF-distriktets årsmöte valdes ordförande jämte Ralph Åström
§ 22 Till ombud vid val/nominering av ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsråd valdes Roger Näslund och som ersättare Lennart Ölund.
§ 23 Till valberedning omvaldes Jarl Andersson, som sammankallande samt Gunnar och Gunvor Lindgren.
§ 24 Årsmötets ordförande Gunnar Järvholm tackade medlemmarna för sitt deltagande och avslutade mötet.
Vid protokollet:


Annica Näslund
Justeras:


Ronny Lönnberg Sten Ahlberg Louise Meijer

.